Sách Giải Bài Tập và SGK

E. Language Focus (Trang SGK Tiếng Anh 12) Pronunciation Listen and repeat Bài nghe: https://cdn.giainhanh.vn/media/book_worms/2021/08/21/21cd73a2ab96380cd4a65a443510d53f.mpegPractise reading these sentences Bài nghe:

Unit 7: Economic Reforms

E. Language Focus (Trang SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:🔈

Soạn Unit 7 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

A. Can you speak English?

B. Yes, I can.

A. Shall we go now?

B. I think we ought to.

A. Must we go now?

B. I think we must.

A. Will you come tomorrow?

B. Yes, I will.

A. Have you met Quang?

B. Yes, I have.

A. Do you really have time for it?

B. Yes, I do

A. Has she gone?

B. Yes, she has.

Hướng dẫn dịch:

A. Bạn có thể nói được tiếng Anh không?

B. Có, tôi có thể.

A. Chúng ta sẽ đi bây giờ?

B. Tôi nghĩ chúng ta nên đi.

A. Chúng ta phải đi bây giờ?

B. Tôi nghĩ chúng ta phải.

A. Bạn sẽ đến vào ngày mai chứ?

B. Có chứ.

A. Cô ấy đã đi à?

B. Ừm cô ấy đi rồi.

A. Bạn thực sự có thời gian cho nó không?

B. Tôi có.

Grammar and Vocabulary (Ngữ pháp và Từ vựng)

Exercise 1. Combine the sentences with although/even though. (Hãy nối các câu với although/even though.)

Gợi ý:

1. Although it rained a lot, we enjoyed our vacation.

2. Although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3. Even though/Although the doctor has advised him to quit, Bob (still) smokes 20 cigarettes a day.

4. Although it was cold and rainy, we managed to go to class in time.

5. Although Luong has studied English only for six months, he can speak English very well.

6. I didn't go to bed early although I was really sleepy.

Exercise 2. Complete the sentences. Using although + a clause from the box. (Hoàn thành câu. Sử dụng although + một mệnh đề trong khung.)

Gợi ý:

1. Although I was very tired, ..........

2. Although I had never seen her before, ..........

3. ................, although it was pretty cold.

4. ................, although we don't like them very much.

5. Although I didn't speak the language, ..........

6. Although the heat was on, ..........

7. ................, although I'd met her twice before.

8. ................, although we have known each other for a long time.

Exercise 3. Use your own ideas to complete the following sentences. (Sử dụng ý kiến của riêng bạn để hoàn thành những câu sau.)

1. ................, we forgot many things.

2. ................ they were very hungry.

3. ................, he could speak the language very well make himself understood.

4. Although he had revised everything/ studied very hard, .............

5. ................, it is pretty cold/ there hasn't been any rain.