Sách Giải Bài Tập và SGK

E. Language Focus (Trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12) Pronunciation Listen and repeat Bài nghe: https://cdn.giainhanh.vn/media/book_worms/2021/08/21/0fddd3c1c4130b104773bf8fd35c9c1b.mpegPractise reading these sentences Bài

Unit 2: Cultural Diversity

E. Language Focus (Trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Bài nghe:🔈

Soạn Unit 2 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Practise reading these sentences

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

1. She walked to the window and looked outside.

2. The driver stopped his car at the crossing where a woman was knocked down.

3. Jane phoned for an ambulance and the police, but they arrived late.

4. The police arrested the thief yesterday.

5. He decided to give up smoking.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.

2. Người lái xe dừng lại xe của mình ở đường băng nơi một người đàn bà bị đánh ngã.

3. Jane gọi cho xe cứu thương và cảnh sát, nhưng họ đến muộn.

4. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ trộm ngày hôm qua.

5. Anh ta đã quyết định từ bỏ hút thuốc lá.

Grammar

Exercise 1. Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành cuộc hội thoại sau với dạng đúng của động từ trong khung.)

see   drink   write   cook

Đáp án gợi ý:

1. Have ... seen, saw, am going to see

2. drank, have not drunk, drank

3. has written, Did ... write, wrote

4. have been cooking, cooked, cooked

Exercise 2. Circle the letter (A, B, C or D) to complete the passage. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn.)

Đáp án gợi ý:

1. C 2. A 3. C 4. A 5. C 6. A 7. C 8. A

Exercise 3. Complete the following letter with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành lá thư sau với dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

Đáp án gợi ý:

1. moved

2. moved

3. have asked

4. have not stopped

5. study

6. will fail

7. could talk