Sách Giải Bài Tập và SGK

E. Language Focus (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12) Pronunciation Listen and repeat Bài nghe: https://cdn.giainhanh.vn/media/book_worms/2021/08/21/341a48e1458ebc74c8fb1234c7ee9b8d.mpegPractise reading these sentences Bài

Unit 1: Home Life

E. Language Focus (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:🔈

 Soạn Unit 1 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Practise reading these sentences

Bài nghe:🔈

1. I saw some bats flying from the bags.

2. He often speaks at different speeds.

3. She tore the photographs into halves.

4. I always have dates on rainy days.

5. The kids are playing with their toy kits.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thấy một số con dơi bay ra từ túi.

2. Anh ta thường nói với tốc độ khác nhau.

3. Cô ấy đã xé hình ảnh thành một nửa.

4. Tôi luôn có cuộc hẹn vào những ngày mưa.

5. Bọn trẻ đang chơi với đồ chơi của chúng.

Grammar

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch dưới dạng thì đúng nhất trong mỗi câu.)

Gợi ý:

1. Have you seen2. has written3. has asked4. Did you give - saw5. didn't listen6. Have you two met7. Did you meet

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Chọn đáp án (A, B hoặc C) thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống.)

1.B 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.B 8.C 9.B 10.C 11.B 12.C 13.C 14.A 15.B