Sách Giải Bài Tập và SGK

E. Language Focus (Trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12) Intonation Bài nghe: Grammar https://cdn.giainhanh.vn/media/book_worms/2021/08/21/eb5d48f317bc76803c48b4dbccdcbe03.mpeg Exercise 1. Complete the sentences below,

Unit 15: Women in Society

E. Language Focus (Trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

1. The World Wildlife Fund was established in 1961.

2. A small country is equal to a large country in the UN.

3. What does WHO stand for?

4. How many goals are set by the UN?

5. What do you think of this situation?

6. Don’t go away.

7. Come in and sit down.

8. Hurry up. It’s late.

Hướng dẫn dịch:

1. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới được thành lập năm 1961.

2. Một quốc gia nhỏ tương đương với một quốc gia lớn trong Liên Hợp Quốc.

3. WHO đứng ra làm gì?

4. LHQ có bao nhiêu mục tiêu?

5. Bạn nghĩ gì về tình huống này?

6. Đừng biến mất.

7. Đến và ngồi xuống.

8. Nhanh lên. Muộn rồi.

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng các từ trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

1. give up

2. fill in

3. turn on

4. take off

5. wash up

6. look up

7. turn off

8. fill in

9. go on

10. put on

Exercise 2. Complete the sentences below, using the right word from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng từ đúng trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

1. in

2. up

3. out

4. round

5. on

6. up

7. down

8. away

9. down

10. on

Exercise 3. Replace the words in brackets in the following sentences with a suitable phrasal verb ... . (Thay thế các từ trong ngoặc ở các câu sau với các cụm động từ thích hợp trong khung. (Thực hiện các thay đổi nếu cần thiết.))

Gợi ý:

1. turns up

2. look after

3. takes after

4. got over

5. held up

6. try out

7. went off

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 khác: