Sách Giải Bài Tập và SGK

E. Language Focus (Trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 12) Pronunciation Practise reading these sentences. Make sure you link the words

Unit 13: The 22nd Sea Games

E. Language Focus (Trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Practise reading these sentences. Make sure you link the words together as shown.

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

1. Look∪at these pictures.

2. The plane took∪off despite the fog.

3. Mrs. Brown's quite∪old.

4. She’s from∪Australia.

5. She has many friends∪in London.

6. It ∪upstairs.

7. Tom∪used to live here.

8. Put∪on your helmet, please.

9. I want to move∪to the new flat with some friends.

10. Don’t forget to turn∪off the lights.

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy nhìn những bức ảnh này.

2. Chiếc máy bay đã hạ cánh mặc dù có sương mù.

3. Bà Brown khá già.

4. Cô ấy đến từ Úc.

5. Cô ấy có nhiều bạn ở Luân Đôn.

6. Nó ở tầng trên.

7. Tom đã từng sống ở đây.

8. Làm ơn đội mũ bảo hiểm của bạn.

9. Tôi muốn chuyển đến căn hộ mới với một số bạn bè.

10. Đừng quên tắt đèn.

Grammar

Exercise 1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép một nửa câu từ khung A với một nửa câu phù hợp từ khung B.)

Gợi ý:

1. c 2. e 3. a 4. b 5. d 6. g 7. f

Exercise 2. Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + comparative ... . (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu trúc so sánh hơn + and + so sánh hơn với các từ trong ngoặc.)

Example:

It is becoming ........ to find a job. (hard)

=> It is becoming harder and harder to find a job.

Gợi ý:

1. shorter and shorter2. more and more expensive3. worse and worse4. more and more complicated5. belter and better6. more and more active7. more and more difficult8. closer and closer

Exercise 3. Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the + comparative. Choose a suitable half-sentence from the box. (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu trúc: the + so sánh hơn, the + so sánh hơn. Chọn nửa câu thích hợp từ trong khung.

Example:

The earlier we leave ........................... .

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

Gợi ý:

1. ......, the better I feel.

2. ......, the faster you will learn.

3. ......, the more impatient he became.

4. ......, the higher your bill will be.

5. ......, the better the service.

6. ......, the more I liked him.

7. ......, the more you want.