Sách Giải Bài Tập và SGK

E. Language Focus (Trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12) Pronunciation Listen and repeat Bài nghe: https://cdn.giainhanh.vn/media/book_worms/2021/08/21/46643b7dce3047913423cf30c8e63c52.mpegPractise reading these sentences Bài

Unit 9: Deserts

E. Language Focus (Trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:🔈

Soạn Unit 9 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

I think I’ll buy a motorbike. (Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua một chiếc xe máy.)

You’ll notice that there's a girl coming. (Bạn sẽ nhận thấy rằng có một cô gái đến.)

It'll be much better if you could do it. (Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể làm được.)

We’ll have to talk to her. (Chúng ta sẽ phải nói chuyện với cô ấy.)

She's feeling much better now. (Cô ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.)

They’re students. (Họ là sinh viên.)

He’ll be 17 next month. (Anh ấy sẽ 17 tuổi vào tháng tới.)

Grammar

Exercise 1. Add so or but and a comma where appropriate. (Thêm so hoặc but và một dấu phảy vào nơi thích hợp.)

Example:

It began to rain, so I opened my umbrella.

It began to rain, but he didn't open his umbrella.

Gợi ý:

1. so

2. but

3. so

4. but

5. so

6. but

7. but

8. so

Exercise 2. Underline the correct alternative in the following sentences. (Gạch dưới liên từ đúng trong những câu sau.)

Gợi ý:

1. but

2. however

3. yet

4. so5. but

6. However

7. however

8. but

Exercise 3. Add so, therefore or however where appropriate. (Thêm so, therefore hoặc however vào nơi thích hợp.)

Gợi ý:

1. so/therefore

2. so

3.so

4. Therefore

5. However

6. Therefore

7. so

8. However