Sách Giải Bài Tập và SGK

D. Writing (Trang 80-81 SGK Tiếng Anh 12) The table below presents the achievements the Government and the people of

Unit 7: Economic Reforms

D. Writing (Trang 80-81 SGK Tiếng Anh 12)

The table below presents the achievements the Government and the people of Tango have gained in some ... (Bảng dưới đây trình bày những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân đảo Tango đã đạt được trong một số lĩnh vực kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Hãy xem thông tin trong bảng sau rồi làm bài tập theo sau.)

Task 1. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was the economic situation in Tango before 1980? (Tình hình kinh tế ở Tango trước năm 1980 như thế nào?)

=> The economic in Tango before 1980 is under-developed.

2. What can you say about the economic situation in Tango from 1980 to 2000? (Bạn có thể nói gì về tình hình kinh tế ở Tango từ 1980 đến 2000?)

=> Since 1980, Tango have undergone substantial changes: branches of the economy increase steadily.

3. What do you think the Government and the people of Tango have done to achieve these results? (Bạn cho rằng Chính phủ và người dân Tango đã làm gì để đạt được những kết quả đó?)

=> They must have carried out economic reforms.

Task 2. Based on the information given in the table, write a report of 150 words on the economic development of Tango. Your report should include details such as: (Dựa vào thông tin đã cho trong bảng, viết một bản báo cáo 150 từ về sự phát triển kinh tế của Tango. Bản báo cáo của bạn nên bao gồm các chi tiết như:)

   (i) tình hình kinh tế của Tango trước năm 1980

   (ii) các biện pháp mà Chính phủ và nhân dân Tango đã áp dụng để vượt qua khó khăn

   (ii) những thành tựu (như được trình bày trong bảng) mà họ đã đạt được nhờ cải cách

Báo cáo gợi ý:

The Government and the people of Tango started their overall economic reform in the mid 1980s. Before that time, the economy of the country was in ruins such as: Agriculture: -0.5%, Fishery: -0.4%, Forestry: -0.2%, Industry: -0.6%, Construction: -0.3% and Export: 0%. As a result, the economy was under-developed, the country was poor, the people led a poor life, production was stagnant.

To solve the problems, the economic reform was applied in some sectors of the economy. From the information from the table, we can say that since the economic reform, Tango country has undergone substantial changes, all branches of economy increased steadily : Export: 5.3%, rose 2.3% against 1980; Industry: 4.5%, rose 2.2% against 1980; Construction: 6.4%, rose 1.9% against 1980. As can be seen in the table, construction developed best, before 1980, it was only -0,3%, but in 2000, it increased to 6,4%.

In short, we believe that thanks to the economic reform, the Government and people of will gain greater achievements and developed miraculously from a poor country to a developing country or a very rich country.