Sách Giải Bài Tập và SGK

D. Writing (Trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. You are going to write about the conical leaf hat

Unit 2: Cultural Diversity

D. Writing (Trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. You are going to write about the conical leaf hat or the "nón lá", a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Write the Vietnamese equivalents for the English words. (Em sẽ viết về "nón lá", một biểu tượng của văn hóa Việt. Nhìn vào hình dưới đây. Viết từ tiếng Việt tương đương cho những từ tiếng Anh.)

leaf - 1. lá

rim - 2. vành nón

ribs - 3. gọng, khung nón

strap - 4. quai nón

Task 2. Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam, using the outline and information below. (Viết một đoạn văn khoảng 150 từ về "nón lá", dùng dàn ý và thông tin dưới dây.)

Hướng dẫn dịch:

Một biểu tượng của văn hóa Việt: Chiếc nón lá

Mở bài:- biểu tượng của người con gái/ phụ nữ Việt Nam

- quốc hồn quốc túy của người Việt Nam

Thân bài:

Chất liệu - một loại tre đặc biệt và lá cọ non

Hình dáng và kích thước - hình nón

Qui trình chế tác - đường kính: 45 - 50 cm; cao 25 - 30 cm - phủ lá lên khung / chằm lá lên gọng

Kết luận:- che mưa/nắng cho người đội

- phụ nữ trông xinh đẹp/ duyên dáng hơn

Gợi ý:

The conical leaf hat is one of the typical features (symbols) of the Vietnamese culture because it cannot be found from anywhere else in the world. The leaf hat is not only a symbol of Vietnamese girls/ women, but has also become part of the spirit of the Vietnamese nation.

The hat is made from a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The rims are shaped into conical form. The diameter of the hat is about 40-45 cm and it is about 25-30 cm high. The form is covered with the palm leaves, which are then sewn into all rims. Finally, the hat is trimmed and painted with a coat of attar oil.

The leaf hat is used like an umbrella to protect people from sun or rain. Beneath the broad rims of the leaf hat, the girls and women look pretty and attractive.