Sách Giải Bài Tập và SGK

D. Writing (Trang 168-169 SGK Tiếng Anh 12) Describing a chart (Miêu tả biểu đồ) Task 1. Work in pairs.

Unit 15: Women in Society

D. Writing (Trang 168-169 SGK Tiếng Anh 12)

Describing a chart (Miêu tả biểu đồ)

Task 1. Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people ... . (Làm việc theo cặp. Biểu đồ dưới đây thể hiện số giờ làm việc nhà trung bình mỗi tuần của những người có giới tính và tình trạng hôn nhân khác nhau ở Fantasia. Nhìn vào biểu đồ sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Soạn Unit 15 lớp 12: Writing | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 121. Who, in general, does more housework? (Nói chung thì ai làm nhiều việc nhà hơn?)

=> In general, married women do more housework than men.

2. Do married women have to do more or less housework when they have more children? (Phụ nữ đã có gia đình phải làm nhiều hay ít việc nhà hơn khi họ có con?)

=> They have to do more housework when they have more children.

3. Do married men have to do more or less housework when they have more children? (Đàn ông đã có gia đình phải làm nhiều hay ít việc nhà hơn khi họ có con?)

=> Married men have to do less housework when they have more children.

4. How many hours do married men and women without children spend on their housework per week? (Đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình mà chưa có con thì dành bao nhiêu thời gian để làm việc nhà mỗi tuần?)

=> Married men and women without children spend 20 and 30 hours on their housework per week respectively.

5. How much time does it take men and women with one or two children to do their housework every week? (Đàn ông và phụ nữ với một hoặc hai đứa con thì dành bao nhiêu thời gian để làm việc nhà mỗi tuần?)

=> It takes men and women with one or two children 15 and 50 hours respectively to do their housework every week.

6. What are the numbers of weekly housework hours that men and women with three or more children do respectively? (Số giờ làm việc nhà mỗi tuần tương ứng của đàn ông và phụ nữ với ba hoặc nhiều trẻ hơn?)

=> They are 10 and 55.

7. What do you think should be done to reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men and women? (Bạn nghĩ điều gì cần nên được thực hiện để giảm sự phân phối việc nhà không cân bằng giữa đàn ông và phụ nữ đã có gia đình?)

=> Married men should spend more time sharing the housework with their wives.

Task 2. Write a report describing the information shown in the column chart in Task 1. Begin your report with: (Viết một bản báo cáo mô tả thông tin đã cho trong biểu đồ cột ở Bài tập 1. Bắt đầu bản báo cáo của bạn với:)

Gợi ý:

Bản báo cáo 1:

The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married men.

In households where there are no children, women are reported to work some 30 hours per week in housework. Men's contribution to this work averages a considerably lower 18 hours.

When children enter the household, however, the inequality becomes even more pronounced. In families of 1 - 2 children, men maintain approximately the same number of hours of housework as in childless households, but the number of hours women work in the home rise to 52 per week, much of which, no doubts, is due to childcare responsibilities.

Interestingly, when there are three or more children in the household, men are found to work even fewer hours around the house than before the appearance of the third child. Whereas women's unpaid hours rise to approximately 56 per week, the corresponding figure for men, 16, actually represents a decrease.

The chart suggests that if women are to gain social equality, they should first be liberated from familial responsibilities. This can only be done if men lend a more helpful hand to women in doing domestic chores.

Bản báo cáo 2:

The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married men.

As seen in the chart, there is the distinctive difference in the average hours of housework in households. In childless families, the gap of housework hours per week between men and women is not largely. Women do some 30 hours per week, meanwhile men's contribution in housework is about 20 hours.

In families of one or two children, however, the number of men's housework hours decreases to 15 hours, but women's number of housework rises even to 50. Undoubtedly the cause of this rise is due to childcare.

And amazingly in households with three or more children, the inequality becomes more distinct. Men work fewer hours than about 10 hours, but women's housework hours rise to 55 per week.

The chart shows that the inequality in housework between husband and wife should be resolved. It is important that women should be liberated from the unreasonable burden of familial responsibilities. And to get the target, men should do their share of housemaking.