Sách Giải Bài Tập và SGK

D. Writing (Trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read

Unit 12: Water Sports

D. Writing (Trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentences ... . (Dưới đây là hướng dẫn cho bài tập khởi động trước khi bơi. Đọc và ghép mỗi câu với một động tác chính xác. Hành động đầu tiên đã làm ví dụ cho bạn.)

Hướng dẫn dịch:

1. Hạ tay xuống, đưa tay về ngang hông.

2. Đứng dạng chân, đưa tay thẳng về phía trước, chụm đầu ngón tay.

3. Hạ cánh tay xếp theo hông trở về vị trí ban đầu.

4. Đưa tay cao qua đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Gợi ý:

a)- 2 b)- 4 c)- 1 d)- 3

Task 2. Look at the pictures below. Write the instructions for one warm-up exercise before playing water polo. Use the verbs in the box. (Nhìn vào hình dưới đây. Viết hướng dẫn cho bài tập khởi động trước khi chơi bóng nước. Dùng động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. Set yourself in vertical position.

2. Stand with your feet apart, raise your hands above your head.

3. Bend forwards, fingertips touch the ground.

4. Bend again, fingertips touch the ground between the feet.

5. Finally put cach arm back to the first position.