Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 79-80 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Discuss

Unit 7: Economic Reforms

C. Listening (Trang 79-80 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Discuss the question: "Do you think that drug-taking should be banned? Why/Why not?" (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: "Bạn có nghĩ rằng việc sử dụng ma túy có nên bị cấm không? Tại sao/Tại sao không?")

Do you think that drug-taking should be banned? Why/Why not?

=> Yes, I think that drug-taking should be banned. Because drug-taking brings about very bad effects on not only the person himself/herself but also the whole society and family. Anyone that uses or gets addicted to drug becomes lazy and loses all of his/her awareness of responsibility. And they neglect to work. To make it much worse, drug-takur's health gets worse and worse until the day his / her life comes to an end.

Listen and repeat.

Tango: điệu nhảy tăng-gô

discourage: không khuyến khích

drug-taker: người sử dụng ma túy

rationally: có lý, hợp lý

ruin: hủy hoại

solution: giải pháp

unfortunately: không may

measures: các biện pháp

islanders: người ở đảo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Liten to the interview and do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe tiến sĩ Brown, chuyên viên dân số thế giới nói về dân số thế giới. Nghe cuộc phỏng cấn và làm bài tập theo sau.)

Task 1. Listen to the passage about the inhabitants of Tango Island and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn về cư dân ở Đảo Tango và xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

1. F 2. F 3. T 4. T 5. F 6. F 7. T 8. T 9. F

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:🔈

1. What did the people of Tango discover? (Người dân Đảo Tango đã khám phá ra cái gì?)

=> They discovered a plant which contained a powerful drug.

2. What did they do with the plant? (Họ đã làm gì với cây trồng đó?)

=> They grew it all over the island.

3. What negative effects did the drug bring about? (Những hậu quả xấu mà thuốc đó mang đến?)

=> The negative effects the drug brought about were:

  • workers and farmers became lazy,
  • children did not want to go to school,
  • and the whole population began to run short of food.

4. How many measures did the Government take and what were they? (Chính phủ đã áp dụng những biện pháp nào?)

=> The Government took three measures:

  • introduced a law to make the drug illegal,
  • put the drug-takers into prison,
  • and exported the drug to other countries.

5. What did the Government of Tango decide to do eventually? (Cuối cùng Chính phủ đảo Tango quyết định làm gì?)

=> Eventually they decided to export the drug to other countries.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the question: "Do you think that the decision of the Government of Tango ...?" (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: "Bạn có cho rằng quyết định xuất khẩu ma túy sang nước khác của Chính phủ đảo Tango có là giải phải tốt hơn không? Tại sao/Tại sao không?)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

I don't think it's a better solution. Because it makes trading drug become popular, so people can buy and sell the drug freely and the Government cannot prevent their people from taking drug. It also brings about very bad effects to others countries' population.

Tapescript - Nội dung bài nghe

The inhabitants of Tango, a small island in the Atlantic Ocean, discovered a plant which contained a powerful drug. They grew the plant all over the island and they took the drug every day. This made it more difficult for them to think rationally - it stopped them worrying about the future and enabled them to forget all their problems. At the same time, it made it much easier for them to relax and enjoy themselves. And because of the drug, the whole population of the island stopped working and spent all their time singing and dancing and looking at the sea.

Unfortunately this had very bad effects on the country's economy. The workers and farmers became lazy, the children did not want to go to school and the whole population began to run short of food. This, however, did not discourage people from taking the drug. The Prime Minister made speeches on the TV warning them about the drug, but nobody took any notice, and before long the economy of the country was in ruins. This forced the Government to take measures. They introduced a law to make the drug illegal. But that only made the situation worse. The law couldn't prevent people from taking the drug. On the contrary, the fact that the drug was illegal encouraged people to take it more. They put the drug-takers into prison. But this did not have any effect, there were not enough prisons for them. Eventually, the Government found a solution: they exported the drug to other countries. This saved the islanders from having to work more than one day a week, and allowed them to spend the rest of their time sitting in the sun without any care in the world.

Hướng dẫn dịch:

Những cư dân của Tango, một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, đã khám phá ra một loại cây có chứa một loại thuốc mạnh. Họ trồng cây trên khắp hòn đảo và mỗi ngày họ nhìn thuốc. Điều này khiến họ khó suy nghĩ một cách hợp lý hơn - họ đã ngăn họ lo lắng về tương lai và cho phép họ quên đi tất cả các vấn đề của họ. Đồng thời, nó làm cho nó dễ dàng hơn nhiều cho họ lo thư giãn và tận hưởng bản thân mình. Và bởi vì ma túy, toàn bộ dân cư của hòn đảo này đã lao động và đã dành cả thời gian để hát và nhảy múa và nhìn ra biển.

Thật không may mắn điều này ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của đất nước. Người lao động và nông dân trở nên lười biếng, các em không muốn đi học và toàn bộ dân chúng bắt đầu thiếu thức ăn. Tuy nhiên, điều này không thuyết phục người ta uống thuốc. Thủ tướng Chính phủ đã lên tiếng trên truyền hình cảnh báo họ về ma túy, nhưng không ai chú ý đến bất kỳ thông tin nào, và trước đó nền kinh tế của đất nước đã bị tàn phá. Điều này buộc Chính phủ phải có biện pháp. Họ đưa ra một đạo luật để làm cho loại thuốc này bất hợp pháp. Nhưng điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Luật pháp không thể ngăn người dân lấy ma túy. Ngược lại, thực tế là thuốc là bất hợp pháp khuyến khích mọi người để hồ nhiều hơn. Họ đưa những người nghiện ma túy vào tù. Nhưng điều này không có hiệu quả, không có đủ nhà tù cho họ. Eventuslly, Chính phủ tìm ra một giải pháp: họ exporled thuốc cho các nước khác. Điều này giúp người hải đảo không phải làm việc nhiều hơn một ngày trong tuần, và cho phép họ dành phần còn lại của thời gian ngồi dưới ánh mặt trời mà không cần quan tâm trên thế giới.