Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 67-68 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Below are the most

Unit 6: Future Jobs

C. Listening (Trang 67-68 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam? (Dưới đây là những việc làm phổ biến nhất ở Mĩ. Làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi: Việc làm nào phổ biến nhất ở Việt Nam?)

Which is the most popular job in Vietnam?

=> The most popular job in Vietnam is computer programmer because this job is in great need for the development. We are in the IT age.

Listen and repeat.

workforce: lực lượng lao động

service: dịch vụ

category: hạng, loại

manufacturing: sản xuất

economy: nền kinh tế

goods: hàng hóa

retail: bán lẻ

wholesale: bán buôn

job markets: thị trường việc làm

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and fill in the missing words in the boxes. (Nghe đoạn văn và điền những từ thiếu trong các khung.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

(1) Manufacturing

(2) Service

(3) Transportation

(4) Finance

(5) services

Task 2. Listen again and decide whether the sentences are true (T) or false (F). (Nghe lại và xác định xem câu nào là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

1. T 2. T 3. T 4. F 5. F

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the passage using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn bởi sử dụng thông tin trong Bài tập 1 và 2.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

A: From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to service jobs.

B: In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.

C: Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance and personal services.

D: The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.

A: By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Tapescript - Nội dung bài nghe

... So, it is not easy for a high school student to find a job in the United States.

... Next, let us look at some of the recent changes in the US job market and see if we can make some predictions for future jobs.

A good way to begin is to look at the American work force and how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, they do something, like washing people's cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

  • One: Transportation companies
  • Two: Wholesale companies
  • Three: Retail companies
  • Four: Finance companies
  • Five: Personal service, such as hotels, cars repair, accounting, education and medicine

Now the point here is that people have changed from manufacturing jobs to service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the year 2020, nine out of every ten workers will supply service.

Hướng dẫn dịch:

Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào một số thay đổi gần đây trong thị trường lao động Mỹ và xem chúng ta có thể đưa ra một số dự đoán cho các công việc trong tương lai.

Một cách hay để bắt đầu là nhìn vào lực lượng lao động Mỹ và nó thay đổi như thế nào. Sự thay đổi quan trọng nhất là sự chuyển đổi từ việc sản xuất sang các công việc dịch vụ.

Các công việc sản xuất là những công việc mà mọi người làm gì đó hoặc sản xuất ra. Ví dụ, người ta sản xuất ô tô. Các công việc dịch vụ là những công việc mà người lao động cung cấp dịch vụ, hoặc chúng tôi có thể nói, thery làm một cái gì đó giống như rửa xe của người dân. Nói chung, các công việc dịch vụ được chia thành 5 loại:

  • Một: Các công ty vận tải
  • Hai: Các công ty bán buôn
  • Ba: Các công ty bán lẻ
  • Bốn: Các công ty tài chính
  • Năm: Cá nhân phục vụ, chẳng hạn như khách sạn, sửa chữa xe hơi, kế toán giáo dục và y học.

Bây giờ vấn đề ở đây là mọi người đã thay đổi từ việc sản xuất sang các công việc dịch vụ. Ví dụ, một trăm năm trước, 80% công nhân sản xuất hàng hoá, hiện nay chỉ có 30% làm. Các nhà kinh tế dự đoán rằng vào năm 2020, chín trong số mười công nhân sẽ cung cấp dịch vụ.