Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 56-57 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Talk

Unit 5: Higher Education

C. Listening (Trang 56-57 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying in a new school. (Làm việc theo cặp. Hãy nói về những vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi theo học ở một ngôi trường mới.)

Gợi ý:

First, I feel lonely and homesick. I have no familiar people, especially living far from home.

Second, I think the matter of accommodation also makes me anxious. I have to find a proper lodging place if I can't live in the school campus.

Third, I have to adjust to the new life and the new school activities.

Listen and repeat.

proportion: phần, tỉ lệ

international: (thuộc) quốc tế

agricultural: (thuộc) nông nghiệp

majority: phần lớn, đa số

available: có sẵn, có hiệu lực

rural: (thuộc) nông thôn

tutorial: (thuộc) dạy kèm, gia sư

appointment: sự chỉ định

thoroughly: rất, hoàn hảo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Listen to the conversation between John and David and circle the best option (A B, C, or D) to complete the following sentences. (Nghe cuộc hội thoại giữa John và David và khoanh lựa chọn (A B, C, hoặc D) đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)

Bài nghe:🔈

Đáp án gợi ý:

1. C 2. A 3. C 4. A 5. B

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

"Would you prefer to do an undergraduate course abroad or in your country?" Explain your choice. ("Bạn thích học đại học ở nước ngoài hay ở trong nước hơn?" Giải thích sự lựa chọn của bạn.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

A: Would you like to do an undergraduate course in your country or abroad?

B: I'd like to do an undergraduate course in my country.

A: Why so?

B: Because my English is not good enough and I cannot afford tuition fees and accommodation for studying overseas.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 5 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Hướng dẫn dịch:

John: Bây giờ Chúa tôi, tôi có thể nhận được nó rồi. Bạn vừa hoàn thành khóa học Thạc Sĩ mà phần lớn học sinh là sinh viên quốc tế. Có đúng không?

David: Đúng thế. Vâng, tôi đã ở trong AERD, đó là Vụ Khuyến nông và Phát triển Nông thôn.

John: Và bạn nghĩ các sinh viên đến từ các nước khác đã theo học như thế nào?

David: Khá tốt.

John: Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, dựa trên kinh nghiệm của bạn khi sinh viên ở đây?

David: Tôi nghĩ điều cơ bản nhất là tận dụng, tận dụng triệt để, của người dạy kèm và giảng viên. Có thể một số học sinh ở nước ngoài hơi ngại khi đưa ra những câu hỏi hoặc vấn đề với người dạy kèm.

John: Bạn nghĩ họ nên làm gì?

David: Tôi nghĩ rằng họ nên tìm hiểu ở đầu khóa học thời gian mà hướng dẫn viên sẽ có sẵn cho các cuộc hẹn hướng dẫn và sau đó sử dụng đầy đủ của họ.

John: Vậy, bất kỳ vấn đề gì, họ nên nói với người dạy kèm càng sớm càng tốt? Chúng ta hãy tiếp tục, còn số lượng đọc sách mà bạn phải làm khi là sinh viên đại học thì sao?

David: Vâng. Có vẻ lúc đầu khá vất vả, với những danh sách dài những thứ cần đọc. Đừng nghĩ rằng học sinh phải đọc mọi thứ được liệt kê. Hãy cố gắng tìm ra những thứ quan trọng nhất trong danh sách - yêu cầu giảng viên hoặc trợ giáo nếu cần thiết, và sau đó, nếu thời gian của bạn bị giới hạn, hãy dành thời gian để đọc những quyển sách đó một cách triệt để.

John: OK, rất hữu ích, David. Cảm ơn nhiều.

David: Không, không có gì.