Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 48 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Ask

Unit 4: School Education System

C. Listening (Trang 48 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Ask and answer these questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

+ What school subjects are you good at? (Bạn học giỏi môn học nào?)

=> I'm good at Maths and Physics.

+ Which ones do you enjoy most/least in your class? Explain why. (Bạn thích/không thích môn học nào nhất? Giải thích tại sao.)

=> I enjoy Maths and Physics most as they are my favourite subjects. I find them interesting because these subjects relate to all things which happen in my life and the nature, for example the rule of expansion of solid substances, ...

=> The subject I enjoy least is History. Because it's so difficult. It's too long to remember all the historical events.

Listen and repeat.

tearaway: người bốc đồng, thiếu trách nhiệm

disruptive: gây mất trật tự, thiếu tập trung

methodical: cẩn thận, có phương pháp

well-behaved: cư xử đúng mực

actually: thực sự, quả thật là

struggle: cuộc chiến đấu, đấu tranh

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversation between Jenny and Gavin. Pul a tick (V) to the question to which the answer is "Yes". (Lắng nghe cuộc hội thoại giữa Jenny và Gavin. Đặt dấu (V) vào câu hỏi có câu trả lời là "Yes".)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

Soạn Unit 4 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:🔈

1. When did Gavin think he listened to the teacher well? (Khi nào thì Gavin đã nghĩ rằng anh ấy chú ý lắng nghe giáo viên tốt?)

=> When he enjoyed the subjects.

2. How did Gavin find the exams? (Gavin thấy các kì thi/bài kiểm tra thế nào?)

=> He found them very difficult.

3. Why couldn't Gavin pass the exams easily? (Tại sao Gavin không thể qua các bài thi một cách dễ dàng?)

=> Because the long questions were very hard for him to answer in a short time.

4. Why did Gavin say he didn't think his school days were the best time of his life? (Tại sao Gavin đã nói rằng anh ta không nghĩ thời đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh ấy?)

=> Because he went to a boarding school far away his home when he was quite young and he didn't like that. So, he found his schooldays were not the best days of his life.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Talk about the results of your current exams at school and what you will do to prepare for the next exams. (Làm việc theo cặp. Nói về kết quả của các bài thi/kiểm tra của em hiện tại ở trường và những gì em sẽ làm để chuẩn bị cho những bài thi/kiểm tra kế tiếp.)

Bài nghe:🔈

A: How are the results of your current exams?

B: They're not very good; actually, except for my major subjects: Maths and Physics, all others are bad.

A: Why do you say so?

B: Because I didn't really study them well. It's the obvious result.

A: You mean you didn't do your exercises or homework carefully?

B: Yes. And I didn't listen to my teachers attentively enough.

A: What will you do for the next exams?

B: Well, I'II study more carefully and harder. In class I'll listen to my teachers' explanations more attentively, do many more exercises and much homework.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Jenny: Look, these are questions about how you got on at school?

Gavin: Yes, let's.

Jenny: OK, so did you always work very hard?

Gavin: Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed. Yes, I did. What about you?

Jenny: Yes, I did actually. I think I worked very hard, yeah. Now let's come to the next question.

Gavin: Did, yeah, did you always listen carefully to your teachers?

Jenny: No, I don't think I did. No, I think I was quite disruptive, actually. What about you?

Gavin: Well, I think I did listen to the teachers certainly when I got to the level where I was doing the subjects that I enjoyed.

Jenny: Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?

Gavin: I don't think I always behaved well. I was a bit, er, a bit of a tearaway.

Jenny: Umh. Well, I think I was pretty well-behaved on the whole, so I 'd say yes, yeah.

Gavin: Good for you! Did you pass your exams easily?

Jenny: No, I can't say I did. No, I, I found them quite a struggle, actually. What about you?

Gavin: I didn't pass them that easily, though I worked hard I found it very difficult to answer all that lone questions in a short time.

Jenny: Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always write slowly and carefully?

Gavin: Quite slowly. Essays took a long time to write and I suppose I took a bit of care, yes.

Jenny: Yes. I agree. I was also. I was very careful and erm, yeah, yeah I was quite methodical.

Gavin: And did you think your school days were the best days of your life?

Jenny: Umh, no, no. I can't say they were. What about you?

Gavin: No, I went away to a boarding school when I was quite young and I didn't like that. No, they weren't the best days of my life.

Hướng dẫn dịch:

Jenny: Nhìn kìa, đây là những câu hỏi về cách bạn tiếp tục học ở trường?

Gavin: Vâng, chúng ta hãy.

Jenny: OK, vậy bạn đã làm việc rất chăm chỉ không?

Gavin: Vâng, tôi chắc chắn đã làm việc khá khó khăn tại các đối tượng tôi thích. Vâng, tôi đã làm. Thế còn bạn?

Jenny: Vâng, tôi đã thực sự. Tôi nghĩ tôi đã làm việc rất chăm chỉ, vâng. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo.

Gavin: Vâng, vâng, bạn đã luôn luôn lắng nghe cẩn thận với giáo viên của bạn?

Jenny: Không, tôi không nghĩ là tôi đã làm. Không, tôi nghĩ tôi thực sự là một kẻ phá hoại. Thế còn bạn?

Gavin: À, tôi nghĩ tôi đã nghe giáo viên chắc chắn khi tôi đạt đến trình độ mà tôi đang làm những môn mà tôi thích.

Jenny: Vâng, ok, câu hỏi tiếp theo là, bạn có luôn cư xử tốt không?

Gavin: Tôi không nghĩ tôi luôn cư xử tốt. Tôi đã được một chút, er, một chút của tearaway.

Jenny: Um. Vâng, tôi nghĩ rằng tôi đã được khá tốt cư xử trên toàn bộ, vì vậy tôi muốn nói có, vâng.

Gavin: Tốt cho bạn.! Bạn đã vượt qua kỳ thi của mình một cách dễ dàng?

Jenny: Không, tôi không thể nói tôi đã làm. Không, tôi, tôi thấy họ thật sự là một cuộc đấu tranh. Thế còn bạn?

Gavin: Tôi đã không vượt qua chúng một cách dễ dàng, mặc dù tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi thấy rất khó để trả lời tất cả những câu hỏi đơn lẻ đó trong một thời gian ngắn.

Jenny: Vâng, vâng, chính xác. Còn cái này thì sao? Bạn đã luôn luôn viết chậm và cẩn thận?

Gavin: Khá chậm. Các bài luận mất nhiều thời gian để viết và tôi cho rằng tôi đã chăm sóc một chút, vâng.

Jenny: Vâng. Tôi đồng ý. Tôi cũng thế. Tôi đã rất cẩn thận và erm, vâng, vâng tôi đã khá có phương pháp.

Gavin: Và bạn nghĩ những ngày học của bạn là những ngày tốt nhất trong cuộc đời của bạn?

Jenny: Um, không, không. Tôi không thể nói họ là như vậy. Thế còn bạn?

Gavin: Không, tôi đã đi học ở trường nội trú khi tôi còn nhỏ và tôi không thích điều đó. Không, đó không phải là những ngày tốt nhất của cuộc đời tôi.