Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 34-35-36 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work with a partner. -

Unit 3: Ways of socialising

C. Listening (Trang 34-35-36 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work with a partner. Study the pictures and answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Nghiên cứu bức tranh và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are they doing? (Họ đang làm gì?)

=> They're talking on the phone.

2. What do you think each of them would say to greet each other? (Bạn nghĩ họ sẽ nói gì với nhau để chào nhau?)

=> They would say "Hello" or "Hi" to greet each other.

3. What do you think they would talk about? (Bạn nghĩ họ sẽ nói chuyện gì với nhau?)

=> I think they would talk aboul their usual jobs and things happening to them.

4. How Ion? do you think it would take them to finish their call and why? (Bạn nghĩ họ sẽ chuyện trò trong bao lâu và tại sao?)

=> It would take them about few minutes to finish their call because they are on the move in the street.

- Listen and repeat.

marvellous: tuyệt vời

absolute: tuyệt đối

installed: cài đặt

arguments: sự tranh luận

maximum: tối đa

adult: người lớn

regulations: qui định

object: đối tượng

startling: đáng ngạc nhiên

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Linda Cupple, a social worker, advises young people on how to use the telephone in their family. Listen to her talk and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Linda Cupple, một cán bộ xã hội, tư vấn cho thanh niên về cách dùng điện thoại ở gia đình. Lắng nghe bài nói chuyện của cô và xác định câu nói nào là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

Đáp án gợi ý:

1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. T

Task 2. Listen to part of Ms Linda Cupple's talk again and write the missing words. (Nghe lại một phần của bài nói của bà Linda Cupple và viết những từ thiếu.)

Bài nghe:🔈

1. agreed

2. to avoid

3. weekend

4. adults

5. waking

6. heart

7. kindness

8. to stick

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple's talk, beginning with: (Nghe lại. Tóm tắt bài nói chuyện của Bà Linda Cupple, bắt đầu với:)

Bài nghe:🔈

In this talk Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to use the telephone in the family. The first is to work out a reasonable length of time for a call after a discussion with our parents, usually ten minuies at most. And it's the duration of time for receiving or making a call at the usual time. Next, it's a great problem to make a call very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it's the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try to stick to the family's regulations.

Tapescript - Nội dung bài nghe

The Telephone - Potential Family Battleground

Hello everyone. In today's talk I'm going to give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most decent way so as to avoid unnecessary disagreements between you and members of your family.

The telephone, as you know, is a marvellous instrument, but it may cause arguments between you and your parents - arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over, and agree to a few simple regulations.

The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That's certainly long enough to say almost anything in five different ways, and yet it isn't so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your call should be limited, because they, or someone else, may be trying to reach your home for a very important reason.

Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to avoid calling at that hour; if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner's over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o'clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought - "There's an accident." - are enough to give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren't so startling, but it's the one time your parents can sleep late.

If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you're still a member of a family. So try to stick to your family's regulations.

That's all for my talk today. Thank you for listening.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Trong bài nói chuyện hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách sử dụng điện thoại theo cách tốt nhất để tránh những bất hòa không cần thiết giữa bạn và các thành viên trong gia đình bạn.

Điện thoại, như bạn biết, là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó có thể gây tranh cãi giữa bạn và bố mẹ - những tranh cãi mà bạn có thể dễ dàng tránh được nếu bạn ngồi xuống, thảo luận và chấp nhận một số quy định đơn giản.

Dĩ nhiên, vấn đề hiển nhiên nhất là tất cả mọi người đều nghĩ đến một khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi. Thời gian chính xác phải được làm việc với bố mẹ bạn, nhưng tối đa là mười phút. Nó chắc chắn đủ dài để nói bất cứ điều gì theo năm cách khác nhau, và nó không phải là quá lâu mà các thành viên khác trong gia đình sẽ trở nên tức giận. Ngay cả khi cha mẹ bạn ở ngoài, thời lượng cuộc gọi của bạn nên hạn chế, bởi vì họ, hoặc người khác, có thể cố gắng liên lạc với nhà của bạn vì một lý do rất quan trọng.

Giờ gọi điện cần được thỏa thuận. Nếu cha mẹ bạn phản đối việc bạn rời khỏi bàn ăn để nhận cuộc gọi, hãy nói với bạn bè của bạn để tránh gọi điện vào giờ đó, nếu ai đó gọi điện thoại, yêu cầu họ gọi lại hoặc gọi điện thoại cho bạn khi bữa tối kết thúc. Một vấn đề nghiêm trọng gọi điện thoại là gọi rất muộn vào ban đêm, hoặc rất sớm vào buổi sáng cuối tuần. Sai lầm đặc biệt này được thực hiện chủ yếu bởi những người trẻ tuổi xem 10 hoặc 11 giờ tối. khi những người lớn mệt mỏi đang ngủ ngon giấc, bị đánh thức lúc nửa đêm.

Vì vậy, xin vui lòng cho bạn bè của bạn không gọi sau 10 giờ. Cú sốc khi đánh thức giấc ngủ ngon và nỗi sợ hãi của tư tưởng bất chợt - "Có một tai nạn" - đủ để cho cha mẹ bạn bị đau tim. Các cuộc gọi vào buổi sáng cuối tuần không quá gây sửng sốt nhưng đó là lúc bố mẹ bạn có thể ngủ muộn.

Nếu mẹ và bố của bạn, trên cả tuyệt vời, đã lắp đặt một chiếc điện thoại riêng cho bạn, hãy nhớ rằng bạn vẫn là thành viên của một gia đình. Vì vậy, hãy cố gắng gắn bó với các quy định của gia đình bạn. Đó là tất cả cho cuộc trò chuyện của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn bạn lắng nghe.