Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Look at the picture

Unit 1: Home Life

C. Listening (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Look at the picture below and describe what is happening in it. (Nhìn vào bức tranh dưới đây và miêu tả những gì đang xảy ra trong tranh.)

Gợi ý:

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on every family member's face.

Listen and repeat.

flight: chuyến bay

reserved: để dành, kín đáo

coach: huấn luyện viên

rarely: hiếm khi

close-knit: khăng khít

spread out: trải ra

leftovers: đồ ăn thừa

crowded: đông đúc

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversation between Paul and Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe cuộc hội thoại giữa Paul và Andrea và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:🔈

1.T 2.F 3.F 4.T 5.T

Task 2. Listen again and note down two things that are different about Paul's and Andrea's families. (Nghe lại và ghi lại hai điểm khác biệt giữa gia đình của Paul và gia đình của Andrea.)

Bài nghe:🔈

Paul

His family members are not very close.

Hers is a close-knit family.

Andrea

The family often eat the meals the mother cooks at home.

The family often go out to eat when they get together.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the importance of family in a person's life. (Làm việc nhóm. Thảo luận về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc đời của mỗi người.)

Bài nghe:🔈

A: I think there's no doubt about the importance of family to one's life.

B: Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

C: I can't agree more lo your idea. Just at the first moment of life we witness and learn the speech, gestures of love from our beloved and dears.

B: What's more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can he given the true love, support, security and safety.

D: And it's a safe selling in which you are brought up and protected.

A: As a result of this, we should learn how 10 appreciate its values and how to conserve them.

B: So, this important mailer should he taught to school population even at children's early stage.

C: If only all our kindergartens and nurseries would do it.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Listen to Paul and Andrea talking about their family life. What are two things that are different about their families? Complete the chart.

P: So, Andrea, you're going home for the holiday?

A: I sure am. I've booked a flight for tomorrow afternoon and I can't wait.

P: That sounds great.

A: What about you? Going home too?

P: I haven't decided yet. I'm still considering ....

A: Haven't decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I'm sure. It's the holiday season, after all.

P: Well, it's not very important to me. My family lives about 180 kilometres from here. I usually take the train or the coach.

A: You don't sound excited about it.

P: Well, we are not really a very close-knit family. I have three brothers, and they've spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.

A: Well, I try to get home as soon as possible. We're a big family - there are six of us - children - so it's always a lot of fun.

P: Six kids?

A: Yes. And we're all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That's also fun.

P: Well, at my home, my mother loves to cook, so when we get home she often cooks big meals. We have leftovers for days.

Hướng dẫn dịch:

P: Andrea, Bạn có dự định về nhà trong kỳ nghỉ không?

A: Chắc chắn rồi. Tôi đã đặt vé cho chuyến bay vào chiều mai và tôi không thể đợi được nữa.

P: Thật tuyệt!

A: Thế còn bạn? Bạn cũng về nhà chứ?

P: Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc.....

A: Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không bao giờ có được một chuyến bay ra khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả các chỗ ngồi đã được đặt trước lúc này bởi đó là mùa lễ.

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi thường đi tàu hoả hoặc xe buýt đường dài.

A: Bạn có vẻ không có hứng thú về nó.

P: Vâng, chúng tôi không thực sự là một gia đình khăng khít. Tôi có ba anh em, và chúng đi khắp nơi. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một gia đình nữa.

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi là một gia đình lớn - có sáu người trong số chúng tôi - trẻ em - vì vậy luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Anh em của tôi đã lập gia đình, vì vậy điều đó làm cho nhà tôi rất đông đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu ăn cho quá nhiều người. Vì vậy chúng tôi rất hay đi ra ngoài để ăn tối. Đó cũng là niềm vui.

P: Vâng, ở nhà tôi, mẹ tôi rất thích nấu nướng nên khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu những bữa ăn lớn. Chúng tôi để lại thức ăn thừa cho những ngày sau đó.