Sách Giải Bài Tập và SGK

C. Listening (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen (Trước khi bạn nghe) Work in pairs. - Look

Unit 14: International Organizations

C. Listening (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Soạn Unit 14 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12- Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the organisation in the picture? (Hãy nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn biết gì về tổ chức trong hình?)

What do you know about the organisation in the picture?

=> It's the headquarters of the United Nations in New York.

Listen and repeat.

destruction: sự phá hủy, phá hoạicolonies: thuộc địaindependence: sự độc lập

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the first part of the passage and circle the best answer A, B, C or D to the following questions. (Nghe phần đầu của đoạn văn và khoanh câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho những câu hỏi sau.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. C 2. D 3. C

Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words. (Nghe phần hai của đoạn văn và điền các từ còn thiếu.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

1. solve international problems2. the UN3. in its goals4. at war5. independence

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. List as many as possible the names of the international organizations you've known so far. (Làm việc nhóm. Liệt kê càng nhiều càng tốt tên các tổ chức quốc tế mà bạn đã được biết cho tới bây giờ.)

Bài nghe:🔈

Gợi ý:

Tên viết tắt - Tên đầy đủ

FAO - Food and Agriculture Organization

UNESCO - United Nations Educational, Scientific, Cultural OrganizationWBWorld Bank

ILO - International Labour Organization

AEA - International Atomic Energy Agency

IMF - International Monetary Fund

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugee

WTO - World Trade Organization

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 14 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Hướng dẫn dịch:

Năm 1945, các nhà lãnh đạo đến từ 51 quốc gia đã gặp nhau tại San Francisco, California và tổ chức Liên hợp quốc (thường được gọi là LHQ): Thế chiến II vừa kết thúc. Mọi người hy vọng họ có thể xây dựng một tương lai hòa bình thế giới thông qua tổ chức mới này. Liên Hiệp Quốc có bốn mục đích và mục đích chính.

1. Hợp tác vì hoà bình quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế;

2. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia;

3. Cùng nhau làm việc vì quyền con người cho tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và cả hai giới tính;

4. Xây dựng một trung tâm nơi các quốc gia có thể làm việc cùng nhau cho những mục tiêu này. Ngày nay, hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều là thành viên của LHQ. Mỗi quốc gia đã ký một thỏa thuận nói rằng:

- Tất cả các thành viên đều bình đẳng.

- Tất cả các thành viên hứa sẽ giải quyết các vấn đề quốc tế một cách hòa bình.

- Không thành viên nào sử dụng vũ lực đối với thành viên khác.

- Tất cả các thành viên sẽ giúp LHQ trong hành động của mình.

- LHQ sẽ không cố gắng giải quyết các vấn đề ở các quốc gia ngoại trừ việc thực thi hòa bình quốc tế.