Sách Giải Bài Tập và SGK

B. Speaking (Trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in groups. Below are the admission requirements for tertiary

Unit 5: Higher Education

B. Speaking (Trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Below are the admission requirements for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (V) those which are obligatory for you to be admitted to a university in Vietnam. (Dưới đây là một số giấy tờ cần có trong hồ sơ xin thi tuyển vào các trường đại học ở một số nước. Làm việc nhóm. Đánh dấu (V) vào những giấy tờ nào là bắt buộc phải có trong hồ sơ xin thi vào đại học ở Việt Nam.)

Gợi ý:

V    application form (Hồ sơ đăng kí dự tuyển)

      an identity card (Chứng minh thư)

   a reference letter (Giấy giới thiệu)

   a copy of the originals of school certificate (Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông)

   a birth certificate (Giấy khai sinh)

V    a copy of full records of your performance at school (Bản sao học bạ phổ thông)

V    scores of the required entrance examination (Điểm kì thi đại học/cao đẳng)

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about the application process to tertiary study in Vietnam using the following cues. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về qui trình nộp hồ sơ để thi tuyển vào đại học ở Việt Nam sử dụng những gợi ý sau.)

Điều cần làm

điền vào Hồ sơ đăng kí dự tuyển - tháng Ba

gửi Hồ sơ đăng kí dự tuyển - tháng Năm

thi Tốt nghiệp cấp 3 - tháng Sáu

nhận kết quả thi tốt nghiệp - tháng Bảy

thi Đại học - tháng Tám

nhận kết quả thi Đại học cuối tháng Tám

nhận giấy báo nhập học từ trường đại học - đầu tháng Chín

..............

Gợi ý:

A: When đo you fill in and send the application form to a university?

B: Usually in March.

A: To apply for a university, you must pass the GCSE examination. Right?

B: OK.

A: When do you take the GCSE examination.

B: In May and we have the results in June.

A: When do you take the entrance exam?

B: Early July.

A: When do you have the results of this exam?

B: Usually in mid August.

A: One more question. When do you get the letter of acceptance from the university?

B: Late August or early September.

Task 3. Work in groups. Discuss the process of applying to a tertiary institution in Vietnam. (Làm việc nhóm. Thảo luận qui trình nộp hồ sơ thi tuyển vào một trường đại học ở Việt Nam.)

Gợi ý:

A: Can you tell me the process of applying to a university in Vietnam?

B: Sure. First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.

C: Oh. I must pass the entrance examination to be admitted to a tertiary institution, mustn't I?

B: Sure.

A: How long can I get the entrance exam result?

B: About a month.

C: So with the result, I can apply for a seat in a university?

B: No. You must wait for the letter of acceptance from the university.

A: Oh. Rather complicated! Then I can go to the admissions office of the university to do the necessary process for a tertiary study.