Sách Giải Bài Tập và SGK

B. Speaking (Trang 165-166 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Study the expressions and practise saying them aloud. (Học các

Unit 15: Women in Society

B. Speaking (Trang 165-166 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Study the expressions and practise saying them aloud. (Học các các diễn đạt và luyện tập đọc to chung.)

Hướng dẫn dịch:

Cho ý kiến -Tôi nghĩ .../Tôi tin .../Theo ý tôi, .../Theo quan điểm của tôi, .../Như tôi thấy, ...

Hoàn toàn đồng ý - Tôi hoàn toàn đồng ý./Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn./ Tuyệt đối đồng ý!/ Đúng vậy!

Đồng ý một phần - À, tôi hiểu ý bạn, nhưng .../Tôi không hoàn toàn đồng ý/ Ở mức độ nào đó, đúng, nhưng ...

Không đồng ý - Tôi không đồng ý./ E rằng tôi không đồng ý./Điều đó sai./Điều đó không đúng.

Hoàn toàn không đồng ý - Vô lí làm sao!/Phi lí sao ấy!/Tôi hoàn toàn không đồng ý.

Task 2. Work in groups. Read and respond to these statements. Begin ... . (Làm việc nhóm. Đọc và đáp lại các phát biểu này. Bắt đầu lời đáp với một trong các cách diễn đạt ở Bài tập 1.)

Gợi ý:

A. → Absolutely!

B. → I'm afraid, I disagree.

C. → What nonsense!

D. → That's wrong.

E. → That's right!

F. → That's not true.

G. → I don't agree.

H. → I agree with you completely.

I. → I quite agree!

Task 3. Work in groups. Discuss whether you agree or disagree with the following statement and give explanations. (Làm việc nhóm. Thảo luận xem em đồng ý hay không đồng ý với phát biểu sau và đưa ra lời giải thích.)

Married woman should not go to work. (Phụ nữ có gia đình không nên đi làm.)

Gợi ý:

A: From my point of view, married women should not go to work.

B: I completely disagree. I think if they stay at home, they gradually lose touch with social life.

C: And they are likely to waste, at some extent, education and knowledge they gained before marriage.