Sách Giải Bài Tập và SGK

A. Reading (Trang 74-75-76-77 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and

Unit 7: Economic Reforms

A. Reading (Trang 74-75-76-77 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả các câu hỏi sau.)

1. What can you see in the picture?

=> The picture shows us people's life is very rustic. The living standard is very low. People live in thatched-roof houses with earthen walls.

2. Do you think that the people in this picture lead a rich or a poor life?

=> The people in this picture lead a very simple and poor life.

3. What, in your opinion, should be done to improve the situation?

=> In my opinion, people should carry out economic reforms. They should change their old and obsolete way of living and working.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

One of the most important measures to be taken to promote the development of a country is to constantly carry out economic reforms. Being aware of this, in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist Party initiated an overall economic reform, commonly known as “Doi Moi” (Renovation). The aim of Doi Moi was to restructure the economy of Vietnam and to raise the living standards of the people.

Before Doi Moi our country experienced a lot of difficulties: the economy was under-developed and was dominated by traditional agriculture; the country was poor, the people led a poor life, production was stagnant; there was a shortage of schools and hospitals, and inflation could be seen in every sector of the economy. To solve these problems, our Government introduced a number of renovation measures: they eliminated government subsidies; they shifted economic priority from heavy industry to three major economic programmes, namely, production of food, production of consumer goods and production of exports; they reduced state intervention in business; they opened trade relations with all countries in the world and encouraged foreign and domestic private investment.

The subsequent National Congresses of the Vietnamese Communist Party held in 1991, 1996, and 2001 continued to reaffirm its commitment to Doi Moi, and called for more administrative and economic reforms. Under the Party’s guidelines, the Government adopted the Land Law in 1993 and the Enterprises Law in 2000. These have laid legal grounds for dissolving inefficient co-operatives, expanding more opportunities for farmers, and encouraging both domestic and foreign private investment.

Since Doi Moi, our country has undergone substantial changes: productivity and agricultural exports have constantly increased, the farmers have enjoyed land use rights and have had greater choice on how to use their agricultural land, the workers have worked harder as their time is their money, and the children, particularly those from ethnic minorities have had more opportunities to enjoy education and training.

We believe that with the strong commitment of our Party and Government to Doi Moi, we will gain greater achievements and build a better life for our people.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh sự phát triển của quốc gia là thường xuyên thực hiện cải cách kinh tế. Ý thức được điều đó, tại kỳ họp Quốc hội lần thứ sáu vào tháng 12 năm 1986, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng một chính sách cải cách kinh tế toàn diện. Vào thời điểm ấy chính sách đó thường được gọi là "Đổi Mới". Mục tiêu của "Đổi Mới" là nhằm tái cấu trúc lại nền kinh tế của Việt Nam và nâng cao mức sống của nhân dân.

Trước thời kỳ Đổi Mới đất nước ta trải qua rất nhiều khó khăn: nền kinh tế kém phát triển do nền nông nghiệp truyền thống chiếm ưu thế; đất nước nghèo nàn, nhân dân sống cực khổ; sản xuất trì trệ. Thiếu thốn trường học và bệnh viện, lạm phát thì xảy ra ở mọi lĩnh vực kinh tế. Để giải quyết những vấn đề đó, Nhà nước ta đã đưa ra một số biện pháp cải cách: xóa bỏ sự bao cấp của Nhà nước, chuyển quyền ưu tiên về kinh tế của nền công nghiệp nặng thành ba chương trình kinh tế chính: sản xuất thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất cho xuất khẩu; giảm sự can thiệp của Nhà nước trong việc kinh doanh; mở rộng quan hệ thương mại với tất cả các quốc gia trên thế giới và khuyến khích việc đầu tư của các tư nhân trong và ngoài nước.

Các kỳ họp Quốc hội kế tiếp của Đảng Cộng Sản Việt Nam được tổ chức năm 1991, 1996 và 2001 tiếp tục khẳng định sự cam kết về Đổi Mới và kêu gọi sự cải cách về hành chính và kinh tế. Dưới đường lối chi đạo của Đảng, Nhà nước đã thông qua Luật Đất Đai năm 1993 và Luật Doanh Nghiệp năm 2000. Những bộ luật ấy đã đặt nền tảng pháp lý cho việc giải thể các Hợp tác xã không hiệu quả, mở rộng nhiều cơ hội cho nhà nông, và khuyến khích đầu tư của các tư nhân trong và ngoài nước.

Kể từ Đổi Mới, đất nước ta đã trải qua những thay đổi đáng kể: năng suất và xuất khẩu nông sản không ngừng gia tăng, nông dân có quyền sử dụng đất và có quyền lựa chọn cách sử dụng đất nông nghiệp của họ, công nhân làm việc chăm hơn vì thời giờ chính là tiền bạc, và trẻ em, đặc biệt trẻ em dân tộc ít người, có nhiều cơ hội để được học tập và huấn luyện hơn.

Chúng ta tin rằng với sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về Đổi Mới, chúng ta sẽ đạt được nhừng thành tựu lớn hơn và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân ta.

Task 1. Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases. (Cho nghĩa tiếng Việt tương đương với những từ và cụm từ sau.)

Gợi ý:

National Congress: Đại hội toàn quốc

inflation: lạm phát

rennovation: đổi mới

government subsidies: sự bao cấp của chính phủ

under-developed: kém phát triển

government commitment: sự cam kết của chính phủ

dominate: chi phối, thống trị

dissolve: tan rã

stagnant: trì trệ

substantial: lớn lao, đáng kể

Task 2. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. When and by whom was Doi Moi officially initiated? (Đổi Mới được chính thức đề ra khi nào và bởi ai?)

=> It was officially initiated in 1986 by our Vietnam Communist Party.

2. What was the aim of Doi Moi? (Mục đích của Đổi Mới là gì?)

=> Its aim was to restructure the economy of Vietnam and to raise the living standards of the people.

3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi Moi. (Kể tên một số biện pháp cải cái mà Chính Phủ đưa ra nhằm thực hiện Đổi Mới.)

=> The measures the Government introduced to implement Doi Moi were:

  • eliminated government subsidies,
  • shifted economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports,
  • reduced state intervention in business,
  • opened trade relations with all countries in the world,
  • encouraged foreign and domestic private investment.

4. How has Vietnam changed since Doi Moi? (Việt Nam đã thay đổi như thế nào kể từ khi Đổi Mới?)

=> Since Doi Moi, Vietnam has undergone substantial changes. They are:

  • productivity and agricultural exports have constantly increased,
  • the farmers have enjoyed land use rights and have had greater choice on how to use their agricultural land,
  • the workers have worked harder,
  • the children, particularly those form ethnic minorities have had more opportunities to enjoy education and training.

5. What do we believe? (Chúng ta tin vào điều gì?)

=> We believe that with the strong commitment of our Party and Government to Doi Moi, we will attract more foreign capital investment and build a better life for our people.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Scan the passage and make brief notes of the following points. (Đọc lướt qua đoạn văn và ghi chú vắn tắt những điểm sau.)

Gợi ý:

Vietnam before Doi Moi

   - Economy: under-developed, dominated by traditional agriculture

   - Country and people: poor

   - Production: stagnant

   - Shortage of schools, hospitals

   - Inflation

The Government's renovation measures

   - Eliminated government subsidies,

   - Opened trade relations with all countries in the world,

   - Shifted economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports,

   - Reduced state intervention in business,

   - Encouraged foreign and domestic private investment.

Vietnam since Doi Moi

   - Productivity and agricultural exports: increased

   - Farmers: enjoyed land rights, had greater choice to use their land

   - Workers: worked harder

   - Children: enjoyed education and training