Sách Giải Bài Tập và SGK

A. Reading (Trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in groups. Tick (V)

Unit 6: Future Jobs

A. Reading (Trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in groups. Tick (V) the factors that you think would help you succeed in a job interview. (Làm việc nhóm. Hãy đánh dấu (V) vào các nhân tố mà bạn nghĩ rằng sẽ giúp bạn thành công trong cuộc phỏng vấn xin việc.)

Gợi ý:

- wearing casual clothes (mặc thường phục)

- giving clear, honest answers (trả lời thẳng thắn, thành thật) V

- feeling self-confident (tự tin) V

- feeling nervous (căng thẳng)

- having a good sense of humour (có óc hài hước) V

- avoiding difficult questions (tránh các câu hỏi khó) V

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

Preparing for a job interview can be stressful, particularly when you are called for the first interview. Below are some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure and create a good impression on your interviewer.

Before the interview

You should find out as much as possible about the job and the vacancy. Before the interview, you have to send a letter of application and your resumes to the company to express your interest in the job and to show that you might be the most suitable candidate for the position.

When you come to the interview, remember to bring with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job and prepare for the questions that are often asked during the interview.

Make sure you know where the interview is and how to get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget to dress neatly and formally.

During the interview

You should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite and honest. If you do not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing to learn. Show enthusiasm when the job is explained to you. Always show your best side, your keenness to work and your sense of responsibility.

Don’t forget to say goodbye to the interviewer before leaving the office.

After the interview

If you are offered the position, congratulations! If you do not get the job, try not to be too disappointed. Think about the interviewer’s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck!

Hướng dẫn dịch:

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc có thể làm bạn căng thẳng, đặc biệt là khi bạn được mời đến phỏng vấn lần đầu tiên. Sau đây là vài lời khuyên có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tạo được ấn tượng tốt cho người phỏng vấn bạn.

Trước buổi phỏng vấn

Bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về công việc và vị trí bạn xin vào. Hãy hỏi trung tâm giới thiệu việc làm tất cả các thông tin cần thiết. Trước buổi phỏng vấn, bạn phải gửi đơn xin việc và sơ yếu lý lịch đến công ty bày tỏ sự quan tâm của bạn về việc làm và chứng tỏ rằng bạn là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí đó.

Khi đến buổi phỏng vấn, hãy nhớ mang theo các giấy tờ, bằng cấp hay thư tiến cử, giới thiệu của thầy cô hay của những người bạn đã làm việc cho họ. Ngoài ra bạn có thể ghi vắn tắt các bằng cấp và kinh nghiệm có liên quan đến công việc và chuẩn bị các câu hỏi thường được hỏi trong buổi phỏng vấn.

Hãy chắc là bạn biết nơi phỏng vấn và cách đến nơi đó. Đến đúng giờ hay sớm hơn vài phút. Đừng quên ăn mặc lịch sự và chỉnh tề.

Trong lúc phỏng vấn

Bạn nên tập trung vào điều người phỏng vấn bạn đang nói và cố gắng trả lời hết các câu người ấy hỏi. Hãy rõ ràng, lịch sự và chân thật. Nếu bạn không biết điều gì về khía cạnh kỹ thuật của công việc, cứ thú nhận, và nhấn mạnh là bạn sẵn lòng để học. Hãy bày tỏ sự nhiệt tình khi bạn được giải thích về công việc. Hãy luôn cho thấy mặt tốt của bạn: sự say mê làm việc và tinh thần trách nhiệm. Cuối buổi phỏng vấn bạn hãy đặt vài câu hỏi để chứng tỏ bạn có quan tâm tới buổi phỏng vấn và công việc, cũng như bạn đã có chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn này.

Nhớ chào tạm biệt người phỏng vấn bạn khi bạn ra về.

Sau khi phỏng vấn

Nếu bạn được mời đến nhận việc, xin chúc mừng bạn! Nếu như không nhận được việc cũng đừng quá thất vọng. Hãy nghĩ đến ý kiến của người phỏng vấn bạn, vì chúng có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho lần phỏng vấn xin việc kế tiếp. Chúc bạn may mắn!

Task 1. These words are from the passage. Look back to the text and circle the best meanings A, B, or C. (Những từ này có trong đoạn văn. Xem lại đoạn văn và khoanh tròn những nghĩa đúng nhất A, B hoặc C.)

Gợi ý:

1. B 2. C 3. A 4. B

Task 2. Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Làm việc theo cặp. Xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. T 7. F 8. T

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Discuss the question: Which pieces of advice given in the passage do you find most useful and least useful? Why? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Bạn nhận thấy những lời khuyên nào được cho trong đoạn văn là hữu ích và kém hữu ích nhất? Tại sao?)

Gợi ý:

- I find the advice in Paragraph 3 most useful. Because you must present your necessary papers for the job: your qualifications, work experience, ... especially you must prepare the questions often asked in advance.

- I think Paragraph 5 is most useful. By following this advice, you can give a strong impression on the interviewer and show that you can be the most suitable candidate for the position.

- I don't think the pieces of advice in the passage are least useful.