Sách Giải Bài Tập và SGK

A. Reading (Trang 52-53-54 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and

Unit 5: Higher Education

A. Reading (Trang 52-53-54 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Soạn Unit 5 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. How do you say in English the names of these universities? (Bạn gọi tên các trường đại học này bằng tiếng Anh như thế nào?)

  • Hanoi University of Architecture: Đại học kiến trúc Hà Nội
  • Hue University: Đại học Huế
  • Hanoi University of Natural Science: Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

2. What university would you like to apply for and why? (Bạn muốn nộp đơn vào đại học nào? Tại sao?)

=> I'd like to apply for Hanoi University of Architecture because I want to be an architect.

=> I'd like to apply for Hue University because it isn't far from my house.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then do the tasks that follow. (Ba sinh viên nói về cảm nhận đầu tiên của họ về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:🔈

Nội dung bài nghe:

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn't have to explain to my parents where I was going, who with, or what time I'd be home!

On Saturday night, I followed my roommate to a party. The people at the party were busy playing some game, and no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back to my room, thinking I would never feel at home at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying to sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over and over for many years, it was amazing, but a little scary, to be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best and most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to use my creativity and knowledge to help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering and living at St John's College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

Sarah

Vào kì nghỉ cuối tuần đầu tiên, tôi cùng những người bạn mới quen đi dạo quanh khuôn viên trường. Thật thú vị khi nghĩ về cuộc sống ở đại học, gặp gỡ những người có thể sẽ trở thành bạn tốt của tôi. Thú vị nhất là tôi không phải giải thích với cha mẹ về việc mình sẽ đi đâu, gặp gỡ những ai hay mấy giờ về nhà!

Tối thứ Bảy, tôi theo người bạn cùng phòng đi dự tiệc. Những người tại buổi tiệc đang bận chơi trò gì đó, và dường như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy thật lẻ loi. Kìm nước mắt, tôi vừa chạy về phòng vừa nghĩ ở trường nhất định tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Ellen

Bạn cùng phòng của tôi lúc nào cũng mở toang cửa sổ, ngay cả lúc bên ngoài lạnh 10oC, và tối nào cũng đi ngủ lúc mười giờ. Khi cô ta bị ốm sau kỳ thi giữa học kỳ, cô ta đổ lỗi là do tôi đánh máy và để đèn sáng trong khi cô ta cố dỗ giấc ngủ.

Lúc đầu, trường đại học khiến tôi hơi nản lòng. Tôi tốt nghiệp ở một trường trung học nhỏ. Sau nhiều năm gặp gỡ hoài một số người, thật thú vị, nhưng cũng hơi sợ khi ở một nơi mà có vẻ như tôi sẽ không bao giờ gặp một người đến lần thứ hai.

Brenden

Năm đầu đại học có lẽ là năm vui nhất và nhiều thách thức nhất trong đời tôi. Về mặt học tập, tôi thực sự thích năm đầu tiên này. Tham gia vào dự án kỹ thuật cao cho tôi cơ hội vận dụng óc sáng tạo và kiến thức để giúp ích cho xã hội.

Về mặt xã hội, tôi có thêm nhiều bạn khi học ngành kỹ sư và sống tại khu ký túc xá của trường Đại học St John. Lịch hoạt động xã hội của trường đại học mang lại vô số cơ hội gặp gỡ những sinh viên khoa khác cũng như những sinh viên trong cùng khoa, nhiều người trong số họ đã trở thành bạn thân của tôi.

Task 1. Complete the following sentences, using the right forms of the words in the box. (Hoàn thành các câu sau, dùng dạng đúng của những từ trong khung.)

campus   blame   scary   challenge   amazing

Gợi ý:

1. campus2. blamed3. scariest4. challenges5. amazing

Task 2. Find out who: (Hãy tìm xem ai là người:)

a. đi dự tiệc vào kì nghỉ cuối tuần đầu tiên ở đại học.

b. không hòa thuận lắm với bạn cùng phòng.

c. không quen với việc gặp người lạ mỗi ngày ở đại học.

d. thích có cơ hội để sáng tạo.

e. rất háo hức được học đại học.

f. thích năm đầu tiên ở đại học.

Gợi ý:

Sarah:

(1) a       

(2) e

Ellen:

(3) b       

(4) c

Bremen:

(5) d      

(6) f

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What did Sarah do on the first weekend? (Sarah đã làm gì vào kì nghỉ đầu tiên?)

=> She went out with her new friends, walking around campus.

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao khi đi dự tiệc, Sarah lại cảm thấy lạc lõng?)

=> Because she felt no one seemed to notice her.

3. What problems did Ellen have with her roommate? (Ellen gặp phải vấn đề gì với bạn cùng phòng?)

=> Her roommate left the window open all the time, even in the cold weather, went to bed late and blamed her typing and having the fight on.

4. What did Brenden think about his first year at college? (Breden nghĩ gì về năm đầu tiên của anh ấy ở đại học?)

=> He thought it was probably the best and most challenging year of his life.

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Lịch hoạt động xã hội ở trường đại học mang lại cho anh ấy điều gì?)

=> It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Discuss the question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi.)

How important is tertiary study to you? (Tầm quan trọng của giáo dục đại học/ cao đẳng với bạn như thế nào?)

I think tertiary study is very important because:

   + It helps to get well-paid jobs.

   + It helps to broaden knowledge.

   + It helps you to work better.

   + It's easy for you to get promotion.

   + There is often a big difference in salary between the directors and workers.