Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây: a) Bức xạ vàng của natri, biết bước sóng λ = 0,589 μm.

Câu 9:

Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

a) Bức xạ vàng của natri, biết bước sóng λ = 0,589 μm.

b) Bức xạ lục của thủy ngân, biết bước sóng λ = 0,546 μm.

c) Bức xạ da cam của krypton, biết bước sóng λ = 0,606 μm.

d) Bức xạ đỏ của heli, biết bước sóng λ = 0,706 μm.

Lời giải:

a) T = 1,965.s

f = 5,093. Hz.

b) T = 1,820.s

f = 5,495. Hz.

c) T = 2,020.s

f = 4,950. Hz.

d) T = 2,353.s

f = 4,249. Hz.