Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m. a) Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

Câu 9:

Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m.

a) Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

b) Tính tần số của sóng đó.

Lời giải:

a) sóng ngắn.

b) λ = c/f ⇒ f = c/λ = 3./31 ≈ 9,67. Hz

f = 9,67 MHz.