Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá N bằng hạt α; hạt N lấy hạt đạn α đó và lập tức phân rã thành hạt nhân oxi bền.

Câu 9:

Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá bằng hạt α; hạt lấy hạt đạn α đó và lập tức phân rã thành hạt nhân ôxi bền.

a) Viết các phương trình phản ứng trên.

b) Tính năng lượng toả ra hay thu vào của phản ứng đó.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng

b) Ta có

= 13,992u; = 4,0015u; = 16,9947u; = 1,0073u

< ⇒ Phản ứng thu năng lượng

= [( + ) - ( + )] = 1,19MeV

Phản ứng hấp thụ 1,19 MeV.