Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Một âm có cường độ 10 w/m^2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

Câu 9:

Một âm có cường độ 10 w/ sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

a) Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai, thì công suất P của nguồn phải bằng bao nhiêu ?

b) Giả sử nguồn có công suất đó. Hỏi mức cường độ âm do nguồn gây ra tại một điểm ở cách 1 km là bao nhiêu ?

Lời giải:

a) Cường độ âm I do một nguồn điểm có công suất P gây ra tại một điểm ở cách nguồn môt khoảng R là :

với R = 1 m, I = 10 w/m2, ta được : P = 4.3,14.10 = 125,6 W.

b) Ở khoảng cách 1 km = 1 000 m, cường độ âm giảm = lần so với khoảng cách 1 m, tức là :

Vậy mức cường độ âm tính ra đêxiben là :