Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là: x1 = 6sin5πt/2 (cm) ; x2 = 6cos5πt/2 (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu 9:

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là: = 6sin5πt/2 (cm) ; = 6cos5πt/2 (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Lời giải:

Xem hình 5.5 G

= 6sin5πt/2 = 6cos(sin5πt/2 - π/2) (cm)

= 6cos5πt/2 (cm)

A = √2 = 8,485 ≈ 8,5 cm; φ = -π/4

x = 8,5cos(5πt/2 - π/4) cm