Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3)(V) vào hai đầu một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100√2V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A.

Câu 9:

Đặt điện áp xoay chiều u = cos(100πt + π/3)(V) vào hai đầu một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100√2V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

Lời giải:

Theo bài ra ta có

u = cos(100πt + π/3)

i = cos(100πt + π/3 - π/2)

= sin(100πt + π/3)

= ωL = 1/2π.100π = 50Ω

⇒ 2. + = = 100√3

⇒ i = 2√3cos(100πt - π/6) (A)