Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho phản ứng phân hạch : U + n → Mo + La + n + X3n a) Tính X. Tại sao có cả ở vế phải và vế trái của phương trình phản ứng !

Câu 9:

Cho phản ứng phân hạch :

a) Tính X. Tại sao có cả ở vế phải và vế trái của phương trình phản ứng !

b) Tính năng lượng toả ra theo đơn vị MeV.

Cho khối lượng của các hạt nhân và của nơtron lần lượt là = 234,9933 u ; = 94,8823 u ; = 138,8706 u và = 1,0087 u; 1u = 931 Mev/ ; c = 3. m/s.

Lời giải:

a) X = 2. Hạt nhân bắt một nơtron, sau đó bị phân hạch, tạo ra các hạt nhân con và phát ra 2 nơtron. Do đó, nơtron có mặt ở cả hai vế của phương trình phản ứng.

Độ hụt khối :

(234,9933 u + 1,0087 u) - (94,8823 u + 138,8706 u + 2. 1,0087 u) = 0,2317 u

b) Năng lượng toả ra : 931.0.2317 = 215,7127 MeV