Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho các dòng điện tức thời i1 = 5cos(100πt - π/3) (A) i2 = 8cos(100πt + π/6) (A) i3 = 4√2cos(100πt - π/4) (A) Xác định những thời điểm tại đó các cường độ dòng điện trên đây đạt :

Câu 9:

Cho các dòng điện tức thời

= 5cos(100πt - π/3) (A)

= 8cos(100πt + π/6) (A)

= 4√2cos(100πt - π/4) (A)

Xác định những thời điểm tại đó các cường độ dòng điện trên đây đạt :

a) giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

b) giá trị cực đại

c) giá trị 0.

Lời giải: