Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9-12: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10^(-11) m. Bán kính quỹ đạo dừng N là A. 47,7.10^(-11) m.

Câu 9:

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là = 5,3. m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7. m.      B. 84,8. m.

C. 21,2. m.      D. 132,5. m.

Câu 10:

Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch ?

A. 3.      B. 6.      C. 1.      D. 4.

Câu 11:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 12:

Theo tiên đề Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng λ, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn. có bước sóng λ và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ. Biểu thức xác định λ

Lời giải:

Câu 9: B

Câu 10: B

Câu 11: A

Câu 12: D