Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9-11: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng A. phản xạ ánh sáng.

Câu 9:

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.      B. quang - phát quang.

C. hoá - phát quang.      D. tán sắc ánh sáng.

Câu 10:

Sự phát sáng của các đèn ống do nguyên nhân nào dưới đây gây ra?

A. Sự nung nóng của hai sợi dây tóc ở hai đầu bóng đèn.

B. Sự nung nóng của khối khí bên trong bóng đèn.

C. Sự phát quang của lớp bột phủ ở thành trong của bóng đèn.

D. Sự nung nóng của lớp bột phủ ở thành trong của bóng đèn.

Câu 11:

Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang ?

A. 0,55 μm.      B. 45 μm.      C. 38 μm.      D. 40 μm.

Lời giải:

Câu 9: B

Câu 10: C

Câu 11: A