Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là : x1 = 4cos(10πt + π/3)(cm) ; x2 = 2cos(10πt + π) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu 8:

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là : = 4cos(10πt + π/3)(cm) ; = 2cos(10πt + π) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Lời giải:

Xem hình 5.4G

Từ giản đồ Fre-nen ta thấy vecto nằm trên trục Oy

Suy ra : OM = 2√3cm; φ = π/2

x = 2√cos(10πt + π/2) cm