Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Đặt điện áp u = U0cos(100πt - π/3) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 2.10^(-4)/π (F). Ớ thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 8:

Đặt điện áp u = cos(100πt - π/3) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 2./π (F). Ớ thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải:

Theo bài ra ta có

u = cos(100πt - π/3)

i = cos(100πt - π/3 + π/2) = = sin(100πt - π/3)

= / = /50

Từ cos(100πt - π/3) = 150

⇒ cos(100πt - π/3) = 150/

sin(100πt - π/3) = 4

⇒ sin(100πt - π/3) = 200/

Từ