Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho phản ứng phân hạch sau : U + n → U → Y + I + 3n Tính năng lượng toả ra trong phản ứng này. Cho khối

Câu 8:

Cho phản ứng phân hạch sau :

Tính năng lượng toả ra trong phản ứng này.

Cho khối lượng của các hạt nhân và của nơtron lần lượt là = 234,9933 u ; = 93,8901 u ; = 138,8970 u và = 1,0087 u; 1u = 1,66055. kg; c = 3. m/s.

Lời giải:

Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phân hạch :

1,0087 u + 234,9933 u = 236,002 u

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phân hạch.

93,8901 u + 138,8970 u + 3.1,0087 u = 235,8132 u

Độ hụt khối :

236,002 u - 235,8132 u = 0,1888 u

Năng lượng toả ra :

931.0.1888 = 175,7728 MeV