Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-12: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy ?

Câu 8:

Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy ?

A. 2T.      B. 3T.      C. 0,5T.      D. T.

Câu 9:

Một chất phóng xạ ban đầu có hạt nhân. Sau 1 năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là :

A. /6.      B. /16.      C. /9.      D. /4.

Câu 10:

Hạt nhân đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α.

A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C. bằng động năng của hạt nhân con.

D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 11:

Ban đầu có hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất, có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5 T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

Câu 12:

Hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi , , tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng ?

Lời giải:

Câu 8: A

Câu 9: C

Câu 10: A

Câu 11: B

Câu 12: B