Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-11: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz, được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm.

Câu 8:

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz, được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2 , điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng

A. 8,9 m.      B. 1,5m.      C. 8,5 cm.      D.1,0cm.

Câu 9:

Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tải N là -3 cm. Biên độ của sóng bằng

A. 2√3 cm.      B. 3√2 cm.      C. 3 m.      D. 6 cm.

Câu 10:

Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 30 m/s.      B. 20 m/s.      C. 25 m/s.      D. 15 m/s.

Câu 11:

Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục trên một dây đàn hồi dài. Tại thời điểm xét, dây có dạng như hình II. 1 .Xét hai điểm P và Q của dây. Hướng chuyển động của hai điểm đó lần lượt là :

A. đi xuống ; đi xuống.

B. đi xuống ; đi lên.

C. đi lên ; đi xuống.

D. đi lên ; đi lên.

Lời giải:

Câu 8: D

Câu 9: A

Câu 10: C

Câu 11: D