Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-11: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

Câu 8:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 3. rad/s.      B. rad/s.

C. 4. rad/s.      D. 2. rad/s.

Câu 9:

Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm /π (H) và một tụ điện có điện dung /π (F). Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 3. s.      B. 4. s      C. 2. s.      D.5. s.

Câu 10:

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π (mH) và tu điên có điện dung 4/π (nF). Tần số dao động riêng của mạch là

A. 5π (Hz).      B. 2,5π (Hz).

C. 5π (Hz).      D. 2,5π (Hz).

Câu 11:

Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là W = /2C. Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian ?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

Lời giải:

Câu 8: B

Câu 9: C

Câu 10: B

Câu 11: C