Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-10: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

Câu 8:

Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.

B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng.

D. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

Câu 9:

Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút bằng

A. π/4 (rad).      B. π/2 (rad).      C. π (rad).      D. 0 (rad).

Câu 10:

Một sóng dừng được hình thành trên một sợi dây căng ngang giữa hai điểm cố định. Trên sợi dây đó ta thấy:

A. Số bụng sóng nhiều hơn số nút sóng.

B. Số bụng sóng bằng số nút sóng.

C. Số bụng sóng ít hơn số nút sóng một đơn vị.

D. Số bụng sóng ít hơn số nút sóng hai đơn vị.

Lời giải:

Câu 8: B

Câu 9: C

Câu 10: C