Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-10: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân A. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Câu 8:

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

B. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

C. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

D. đều là phán ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 9:

Hạt nhân nào dưới đây chắc chắn không có tính phóng xạ ?

Câu 10:

Hạt nhân nào dưới đây, nếu nhận thêm nơtron sẽ bị phân hạch ?

Lời giải:

Câu 8: D

Câu 9: A

Câu 10: D