Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Tính năng lượng tỏa ra trong các phản ứng sau: a) Li + H → He + He

Câu 7:

Tính năng lượng tỏa ra trong các phản ứng sau

a) +

Lời giải:

a) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = ( + - ).931,5 = 17,3 MeV

b) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = ( + - - ).931,5 = 18,3 MeV

c) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = ( + - ).931,5 = 22,4 MeV

d) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = ( + - ).931,5 = 9,02 MeV.