Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2 m/s.

Câu 7:

Hai điểm , trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2 m/s. Hỏi giữa , có bao nhiêu gọm sóng (cực đại của giao thoa) hình hypebol ?

Lời giải:

Bước sóng của sóng : λ = v/f = 120/20 = 6cm. = 18cm = 6λ/2. Trừ hai điểm , thì trên đoạn thẳng có 5 điểm, tại đó mặt nước dao động mạnh nhất.

Vậy : "Nếu không tính gợn sóng thẳng trùng với đường trung trực của thì có 4 gợn sóng hình hypebol".