Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân U sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị khối lượng nguyên tử u) của các hạt được tạo ra trong phản ứng này.

Câu 7:

Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị khối lượng nguyên tử u) của các hạt được tạo ra trong phản ứng này.Lấy khối lượng của hạt nhân, tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của hạt nhân đó. Cho 1 u = 931 MeV/; c = 3. m/s, khối lượng của hạt nhân là 234,9933 u và của nơtron là 1,0087 u.

Lời giải:

Gọi Δm là độ hụt khối và ΔE là năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch, ta có :

ΔE = Δ ⇒ Δm = ΔE/ = 210MeV/

1u = 931MeV/

Do đó: Δm = 210u/930 = 0,2255u

Tổng khối lượng các hạt ríhân được tạo ra trong phản ứng này là :

∑m = 234,9933u + 1,0087u - 0,2255u = 235,7765u.