Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-9: Công suất và hệ số công suất của mạch thứ cấp lần lượt là bao nhiêu ? A. 1800 W ; 0,9.

Đề bài dành cho các câu 7, 8, 9 :

Một máy biến áp có công suất của cuộn sơ cấp là 2000 w, có hiệu sụất 90% ; điện áp hiệu dụng ở các mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt bằng 2 000 V và 50 V.

Ghi chú :

Hiệu suất cua máy biến áp =

Câu 7:

Công suất và hệ số công suất của mạch thứ cấp lần lượt là bao nhiêu ?

A. 1800 W ; 0,9.      B. 1800 W ; 0,8.

C. 3600 W ; 0,75.      D. 3600 W ; 0,8.

Câu 8:

Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là bao nhiêu ? Giả sử hệ số công suất của mạch sơ cấp bằng 1.

A. 1 A.      B. 2 A.      C. 0,1 A.      D. 0,2 A.

Câu 9:

Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 36 A.      B. 4 A.      C. 20 A.      D. 0,2 A.

Lời giải:

Câu 7: A

Câu 8: A

Câu 9: A