Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-8: Một phôtôn có năng lượng 1,79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.

Câu 7:

Một phôtôn có năng lượng 1,79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi X là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới.Hãy chỉ ra đáp số sai.

A. x = 0.      B. x = 1.      C. x = 2.      D. x = 3.

Câu 8:

Màu đỏ của rubi do ion nào phát ra ?

A. Ion nhôm.      B. Ion ôxi.

C. Ion crôm.      D. Các ion khác.

Lời giải:

Câu 7: A

Câu 8: C