Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-12: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng.

Câu 7:

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π = 10. Cơ năng của con lắc bằng

A. 0,50 J.      B. 1,10 J.      C. 1,00 J.      D. 0,05 J.

Câu 8:

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hoà theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

A. 25 N/m.      B. 200 N/m.      C. 100 N/m.      D. 50 N/m.

Câu 9:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là

A. 40 N/m.      B. 50 N/m.      C. 4 N/m.      D. 5 N/m.

Câu 10:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm : biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng nào không thay đổi theo thời gian ?

A. Gia tốc.      B. Vận tốc.      C. Động năng.      D. Biên độ.

Câu 11:

Con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m và vật nhỏ có khối lượng 200 g đang dao động điều hoà theo phương ngang. Lấy π = 10. Tần số dao động của con lắc là

A. 5,00 Hz.      B. 2,50 Hz.      C. 0,32 Hz.      D. 3,14 Hz.

Câu 12:

Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t (N). Biên độ dao động của vật là

A. 8 cm.      B. 6 cm.      C. 12 cm.      D. 10 cm

Lời giải:

Câu 7: A

Câu 8: D

Câu 9: A

Câu 10: D

Câu 11: B

Câu 12: D