Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-10: Hăy chọn phát biểu đúng. Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc, đồng và kẽm sẽ là

Câu 7:

Hăy chọn phát biểu đúng. Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc, đồng và kẽm sẽ là

A. 0,26 μm.      B. 0,30 μm.      C. 0,35 μm.      D. 0,40 μm.

Câu 8:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Khi chiếu tia tử ngoại vào một tấm kẽm nhiễm điện dương thì điện tích của tấm kẽm không bị thay đổi. Đó là do

A. tia tử ngoại không làm bật được êlectron khỏi kẽm.

B. tia tử ngoại làm bật đồng thời êlectron và ion dương khỏi kẽm.

C. tia tử ngoại không làm bật cả êlectron và ion dương khỏi kẽm.

D. tia tử ngoại làm bật êlectron ra khỏi kẽm nhưng êlectron này lại bị bản kẽm nhiễm điện dương hút lại.

Câu 9:

Xét ba loại êlectron trong một tấm kim loại :

- Loại 1 là các êlectron tự do nằm ngay trên bề mặt tấm kim loại.

- Loại 2 là các êlectron tự do nằm sâu bên trong tấm kim loại.

- Loại 3 là các êlectron liên kết ở các nút mạng kim loại.

Những phôtôn có năng lượng đúng bằng công thoát của êlectron khỏi kim loại nói trên sẽ có khả năng giải phóng các loại êlectron nào khỏi tấm kim loại ?

A. Các êlectron loại 1.

B. Các êlectron loại 2.

C. Các êlectron loại 3.

D. Các êlectron thuộc cả ba loại.

Câu 10:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

A. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

B. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectron (êlectron).

C. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.

D. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.

Lời giải:

Câu 7: C

Câu 8: D

Câu 9: A

Câu 10: D