Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e = 200√cos(100πt + π/3)(V). Chu kì cùa suất điện động này là

Câu 6:

Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e = 200√cos(100πt + π/3)(V). Chu kì cùa suất điện động này là

A. 0,02 s.      B. 314 s.      C. 50 s.      D. 0,01 s.

Lời giải:

Chọn đáp án A.