Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6-9: Hạt nhân heli (He) là một hạt nhân bền vững. Vì vậy, kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng ?

Câu 6:

Hạt nhân heli () là một hạt nhân bền vững. Vì vậy, kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng ?

A. Giữa hai nơtron không có lực hút.

B. Giữa hai prôtôn chỉ có lực đẩy.

C. Giữa prôtôn và nơtron không có lực tác dụng.

D. Giữa các nuclôn có lực hút rất lớn.

Câu 7:

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Các chất đồng vị có cùng tính chất vật lí.

B. Các chất đồng vị có cùng tính chất hoá học.

C. Các chất đồng vị có cùng cả tính chất vật lí lẫn tính chất hoá học.

D. Các chất đồng vị không có cùng tính chất vật lí và tính chất hoá học.

Câu 8:

Hãy chọn phát biểu đúng:

Đơn vị khối lượng nguyên tử bằng

A. khối lượng của hạt nhân hiđrô .

B. khối lượng của prôtôn.

C. khối lượng của nơtron.

D. 1/12 khối lương của hat nhân cacbon .

Câu 9:

Một hạt có khối lượng nghỉ . Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

A. 1,25 .      C. 0,25 .

B. 0,36 .      D. 0,225 .

Lời giải:

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: D

Câu 9: C