Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6-8: Khi nói về dao động cưỡng bức; phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Câu 6:

Khi nói về dao động cưỡng bức; phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

Câu 7:

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian ?

A. Biên độ và tốc độ.      B. Li độ và tốc độ.

C. Biên độ và cơ năng.      D. Biên độ và gia tốc.

Câu 8:

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Lời giải:

Câu 6: A

Câu 7: C

Câu 8: D